LINE

แบบฟอร์มรับแจ้งปัญหา

หากท่านต้องการแจ้งปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ ท่านสามารถส่งรายละเอียดผ่านแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหานี้ได้ตลอดเวลา
หลังจากบริษัทฯ ได้รับแจ้งปัญหาจากท่านแล้ว จะทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้น เราขอความร่วมมือในการแนบรูปหน้าจอ (จับภาพหน้าจอ) ที่สามารถดูสภาพปัญหาได้ โดยแนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหานี้
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ อาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีจำเป็น

รุ่นอุปกรณ์ที่ใช้
บริการ
หมวดหมู่
รายละเอียด